بسته مالي اداري

اين بسته شامل سه سيستم حسابداری، دريافت و پرداخت و حقوق و دستمزد می باشد. با استفاده از اين بسته امكان ثبت عمليات دريافت و پرداخت خود را خواهيد داشت و سيستم بصورت اتوماتيك اسناد حسابداري مربوط به عمليات دريافت و پرداخت شما را صادر خواهد نمود و امكان ثبت ساير عمليات مالي خود را در قالب اسناد حسابداری دارا خواهد بود.

همچنين با استفاده از اين بسته امكان ثبت مشخصات كاركنان ، قراردادها ، كاركردها ، وامها و ساير اطلاعات مورد نياز براي محاسبات حقوق ، عيدی ، بازخريد سنوات، باز خريد مرخصي را خواهيد داشت. ضمنا امكان دريافت اطلاعات كاركرد را در قالب فايلهای اكسل و متنی از دستگاه های كارت زنی خواهيد داشت و سيستم بصورت اتوماتيك اسناد حسابداری مربوط به محاسبات شما را صادر خواهد نمود و امكان ثبت ساير عمليات مالی خود را در قالب اسناد حسابداری دارا خواهد بود.

خلاصه كاركردهاي اصلي سيستم

 • امكان صدور رسيد دريافت براي چك ، وجه نقد ، اعلاميه واريز و دستگاه كارت خوان
 • امكان صدور اعلاميه پرداخت براي چك ، وجه نقد ، اعلاميه برداشت و خرج كردن چك
 • امكان تهيه مغايرت بانكی اتوماتيك
 • امكان چاپ چك و فرم واگذاری چك به بانك
 • امكان راس گيری رسيدهای دريافت و اعلاميه های پرداخت
 • امكان ثبت وامهای دريافتي از بانكها
 • ثبت اطلاعات كاركنان
 • ثبت اطلاعات كاركردي هر پرسنل و كپي نمودن آن
 • امكان صدور قراردادها به تفكيك كاركنان و كپي آن
 • امكان محاسبه حقوق
 • امكان محاسبه عيدی پرداختي ، ذخيره و بازخرد سنوات و ذخيره و بازخريد مرخصی
 • امكان ايجاد و اصلاح عوامل حقوقي
 • امكان تهيه ديسكت بيمه و ماليات و واريز به حساب بانكی كاركنان

سیستم های استفاده شده در این سیستم :

 • حسابداری
 • دريافت و پرداخت
 • حقوق و دستمزد