بسته مالي

اين بسته شامل دو سيستم حسابداری و دريافت و پرداخت می باشد. با استفاده از اين بسته امكان ثبت عمليات دريافت و پرداخت خود را خواهيد داشت  و سيستم بصورت اتوماتيك اسناد حسابداري مربوط به عمليات دريافت و پرداخت شما را صادر خواهد نمود و امكان ثبت ساير عمليات مالي خود را در قالب اسناد حسابداری دارا خواهد بود.

 خلاصه كاركردهاي اصلي سيستم

  • امكان صدور رسيد دريافت براي چك ، وجه نقد ، اعلاميه واريز و دستگاه كارت خوان
  • امكان صدور اعلاميه پرداخت براي چك ، وجه نقد ، اعلاميه برداشت و خرج كردن چك
  • امكان تهيه مغايرت بانكی اتوماتيك
  • امكان چاپ چك و فرم واگذاری چك به بانك
  • امكان راس گيری رسيدهای دريافت و اعلاميه های پرداخت
  • امكان ثبت وامهای دريافتي از بانكها

سیستم های استفاده شده در این بسته :

  • حسابداری
  • دریافت و پرداخت