بسته خدماتی

بسته خدماتي سپيدار به علت سهولت کاربری در گزارش گیری و ايجاد يكپارچگي در واحدها، به مديريت فرآيندهاي شرکت ما کمک بسياري كرده است. "مدير مالي كارگزاري رسمي بيمه امين بنادر پارسيان"
كنترل حسابهاي بانكي و صندوق به صورت ارزي و ريالي
تهيه صورت هاي مالي و صورت مغایرت بانکی
خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها
نگهداري حساب مشتريان

فیلم بسته خدماتی