معاملات فصلی

۱-چه کسانی مشمول ارائه گزارش فصلی می باشند؟

۲- جرائم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه است؟

۳-چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی را تهیه کرد؟