82136523 70841524

آموزش حسابداری پیمانی

آموزش حسابداری در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران (استاندارد نه و بیست و نه سازمان حسابرسی) شركتهای پیمانكاری و مهندسین مشاور برای انجام پروژه های …

انواع چک ۱

چک و قوانین مربوط به آن

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. …

قانون بیمه بیکاری

ماده 2 بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تبصره 1 بیمه شدگانی که به علت تغییرات …

مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته …

images 3

ماليات بردرآمد املاك

ماده ۵۲ – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات …